Quotation

“ Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi, e sông.”

Nguyễn Bá Học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *