Who I Am

Khôi Già – thật ra thì không còn trẻ nhưng cũng chưa già – yêu thích phong cách tự do – tự do không gian – tự do thời gian – và đang cố gắng tự do về tài chính. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *